Zásady ochrany osobních údajůInformace ke zpracování osobních údajů
Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. se sídlem Pezinská 5104, Malacky 901 01, IČO 45442088 dbá na ochranu osobních údajů, které nám odevzdáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem o ochraně osobních údajů 18/2018 Z.z. SR. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoliv dotazů a žádostí týkajících se zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 Zabezpečení vašich osobních údajů
Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. dbá na bezpečnost osobních údajů, které nám odevzdáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a neodevzdáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům na další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon anebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a za jakým účelem o vás zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zadarmo v lhůtě maximálně 30 dní, v mimořádných případech pak ve lhůtě maximálně 90 dní. O prodloužení lhůty v mimořádných případech vás budeme včas informovat. Jestliže budete požadovat oznámení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osobou, které patří tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace na vaši identifikaci, než vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme o vaší osobě.

Naším právem je pak odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí či by byly těžko získatelné (typicky ze záložních systémů, archivů apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data odevzdána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Protože se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, když nás informujete, že u vás nastala nějaká změna, tak abychom měli vaše osobní údaje aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nutné k tomu, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.

S tím souvisí také vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Jestliže zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky
Jestliže se domníváte, že vaše údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou SR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezené, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme vás, že vaším právem je obrátit se též s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o vás zpracováváme, na příslušný dozorčí úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme na účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailovou adresu v rámci zasílaného newsletteru), máte právo ho kdykoliv odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Jestliže jsou některá vaše data uchovávaná v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data také ze záložních systémů a nezřídka to ani není technicky uskutečnitelné. Tato data však nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit na další účely zpracování.

Kam se můžete obrátit
Se svými otázkami ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na e-mail tuliatuli@tuliatuli.cz anebo písemně na sídlo naší společnosti:

Tuli A Tuli Laboratories s. r. o.
Pezinská 5104
90101 Malacky
Slovenská republika

Doručovací adresa:
Pezinská 7
90101 Malacky
Slovenská republika

Webové stránky – soubory protokolů

Při přístupu a prohlížení našich webových stránek zpracováváme a ukládáme na našich serverech následující protokolové soubory. Mezi informace, které ukládáme, patří:
- Vaše IP adresa
- Otevíraná stránka našeho webu
- Kód odpovědi http
- Identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze za účelem naší právní ochrany.


Soubory cookies
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie na shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit anebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, z kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme na marketingové účely, za účelem dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a též za účelem právní ochrany.

Zasílání novinek na e-mail
V případě, že máte zájem od Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám oznámíte, a udělíte souhlas s takovýmto využíváním vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně pro tyto účely. Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. neposkytuje takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoliv v budoucnosti rozhodnete, že už od Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. nechcete dostávat e-maily tohoto druhu, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy zde anebo písemně na adrese sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů
Podívejte se, jak Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a doby zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Obchodní dokumenty
Objednávka E-shop
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o neplnoleté osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Zpracování a vyřízení objednávky – dodání zboží
Doba zpracování časově neomezeno
Zprostředkovatelé Zpracovatelé IT, Přepravní společnosti, Platební brány

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj)
Účel zpracování Zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem u nás
Doba zpracování časově neomezeno
Zprostředkovatelé Google, Katalogová webová služba

Faktura E-shop
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o neplnoleté osobě Ne

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Fakturace zboží či služeb
Doba zpracování 10 let


Kategorie: souhlas (e-shop)
Souhlas s novinkami z e-shopu
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o neplnoleté osobě Ne

Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj)
Účel zpracování Zasílání novinek
Doba zpracování Do odvolání souhlasu

Registrace nového klienta
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne

Záznam obsahuje informace o neplnoleté osobě Ne

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (osobní údaj)
Účel zpracování Založení zákaznického konta
Doba zpracování Do odvolání souhlasu

Kategorie: E-mailová komunikace
LiveChat na e-shopu, dotazy od zákazníků, kontaktní formulář na e-shopu

OnLine support

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o neplnoleté osobě Ne

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (osobní údaj)
Účel zpracování Komunikace se zákazníkem
Doba zpracování Časově neomezeno

Přepravní společnosti
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o neplnoleté osobě Ne

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Doručení zásilky zákazníkům
Doba zpracování 1 rok
Zprostředkovatelé Přepravní společnosti

Poskytování osobních údajů do třetích zemí
K poskytování osobních údajů zprostředkovatelům či jiným příjemcům v třetích zemích či mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne: 25.5.2018